fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/WSS/2020 w przedmiocie przeprowadzenia indywidualnej usługi pośrednictwa pracy/ poradnictwa zawodowego w ramach projektu „Wykorzystaj swoją szansę!”

2020.07.21

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/WSS/2020

 w przedmiocie przeprowadzenia indywidualnej usługi pośrednictwa pracy/ poradnictwa zawodowego

w ramach projektu  „Wykorzystaj swoją szansę!”

I.                    Opis przedmiotu zamówienia

1.       Przedmiotem zapytania jest wyłonienie pośrednika/pośredników pracy celem realizacji pośrednictwa pracy dla 96 UP oraz doradcy/doradców celem przeprowadzenia poradnictwa zawodowego dla 12 UP

w wymiarze średnio 3 godziny /1 uczestnika projektu ( średnio 2 spotkania po 1,5 godziny).

Łącznie: 36 godzin indywidualnego pośrednictwa pracy i/lub 288 godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego.

W ramach Zadania 2- realizowanego w projekcie- Poradnictwo zawodowe / Pośrednictwo pracy

  Miejsce przeprowadzenia pośrednictwa/doradztwa zawodowego: na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności  na terenie miast średnich oraz miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze  z obszaru Kujawsko-Pomorskiego tj. Grudziądz, Włocławek, Chełmno, Nakło nad Notecią, Rypin, Inowrocław, Świecie oraz Brodnica. Kod CPV: 85312320-8 - Usługi doradztwa, 79611000-0- Usługi poszukiwania pracy.
 1. Cel i zakres pośrednictwa pracy/ poradnictwa zawodowego:
  I CZĘŚĆ- USŁUGI POŚREDNICTWA PRACY Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego               z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby – dla osób skierowanych na szkolenie zawodowe (96 osób),                 w tym:
 • pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców;
 • upowszechnianie ofert pracy uczestnikom projektu
 • udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
 • inicjowanie i organizowanie kontaktów uczestnikom z pracodawcami; informowanie uczestników o przysługujących im prawom i obowiązkom; informowanie uczestników projektu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy
 • inne usługi określone przez beneficjenta w ramach projektu związane ze świadczeniem pośrednictwa pracy na rzecz uczestnika projektu.
 • Niwelowanie barier/nierówności na rynku pracy związanych z dyskryminacja kobiet/osób niepełnosprawnych- poinformowanie Uczestników projektu o obowiązku przestrzegania zasad równości szans i niedyskryminacji, jak je respektować i egzekwować w sytuacjach zawodowych i społecznych. Poprawienie świadomości, co przełoży się na postawy i umożliwi efektywne konkurowanie z mężczyznami i osobami pełnosprawnymi.
  II CZĘŚĆ- USŁUGI PORADNICTWA ZAWODOWEGO Poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych dla osób, który będą mogły uzyskać środki finansowe na założenie działalności gospodarczej (12 osób)
 • udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia,
 • umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
 • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii  o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia;
 • Niwelowanie barier/nierówności na rynku pracy związanych z dyskryminacja kobiet/osób niepełnosprawnych- poinformowanie Uczestników projektu o obowiązku przestrzegania zasad równości szans i niedyskryminacji, jak je respektować i egzekwować w sytuacjach zawodowych i społecznych. Poprawienie świadomości, co przełoży się na postawy i umożliwi efektywne konkurowanie z mężczyznami i osobami pełnosprawnymi.
  TREŚĆ ZAPYTANIA-> zapytanie ofertowe wraz z załącznikami doradztwo pośrednictwo- Toruń Na oferty czekamy do 29.07.2020 zapytanie dostępne również na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Skip to content