fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/WSS/2020- brak rozstrzygnięcia (unieważnienie postępowania)

2020.07.30

Zgodnie z pkt XI Zapytania ofertowego: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części w przypadku, gdy: *postępowanie dotknięte będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy”, „W razie unieważnienia postępowania, Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcom kosztów związanych z udziałem w postępowaniu”. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie. Powtórne zapytanie na w/w zamówienie zostanie zamieszczone w Bazie konkurencyjności i na stronie Zamawiającego w dniu dzisiejszym tj. 30.07.2020 r. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o unieważnieniu postępowania drogą elektroniczną.
Skip to content