fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/SZDC2/2020 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych dla 3 UP w ramach projektu „Szkolenie dla Ciebie- druga edycja”

2020.08.19

1.       Przedmiotem zapytania jest wyłonienie zarejestrowanej w RIS instytucji szkoleniowej celem przeprowadzenia kursu zawodowego wraz z przygotowaniem do egzaminu i opłaceniem egzaminu realizowanego przez zewnętrzną instytucję potwierdzającą kwalifikacje zawodowe dla 3 Uczestników projektu, w tym:

  CZĘŚĆ A

Kurs zawodowy: OPERATOR KOPARKoŁADOWARKI (III klasa)

Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego Łączna liczba uczestników: 1  osoba Okres realizacji kursu: sierpień - październik 2020 r. Miejsce realizacji kursu: miasto Nisko lub Stalowa Wola.   CZĘŚĆ B

Kurs zawodowy: PRAWO JAZDY KAT. D

Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe Łączna liczba uczestników: 2  osoby Okres realizacji kursu: sierpień - październik 2020 r. Miejsce realizacji kursu: miasto Mielec.  
 1. Cel i zakres szkolenia na podstawie diagnozy potrzeb uczestników: Na podstawie przeprowadzonych usług doradztwa IPD stwierdzono w grupie uczestników projektu zapotrzebowanie na kwalifikacje i/lub kompetencje w zakresie:
  CZĘŚĆ A
 • Uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zawodu: Operator koparko-ładowarki                        (kod zawodu: 834206).
 • Uzyskanie kwalifikacji i uprawnień uznawanych przez pracodawców
 • Szkolenie powinno zawierać minimum następujące elementy programowe:
- Bezpieczeństwo i higiena pracy - Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych, w tym:
 • Ogólna budowa i obsługa układów napędowych stosowanych w maszynach roboczych
 • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
- Koparko ładowarki- przedmioty specjalistyczne klasa III, w tym:
 • Ogólna budowa i obsługa koparko ładowarek
 • Technologia robót realizowanych koparko ładowarkami
 • Zajęcia praktyczne wykonywane koparko ładowarkami.
  CZĘŚĆ B
 • Uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zawodu: Kierowca autobusu (kod zawodu: 833101).
 • Uzyskanie kwalifikacji i uprawnień uznawanych przez pracodawców
 • Szkolenie powinno zawierać minimum następujące elementy programowe:
 1. Program szkolenia teoretycznego
 • Budowa, obsługa i eksploatacja autobusu.
 • Zasady poruszania się po drodze autobusem: zachowanie ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, zasady zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami.
 • Środki wpływające na percepcję i szybkość reakcji (alkohol, narkotyki, leki), wpływ zmęczenia i stanu emocjonalnego na zachowanie kierowcy.
 • Ocena warunków na drodze - warunki atmosferyczne, widoczność, nawierzchnia, bezpieczna jazda autobusem w różnych warunkach.
 • Transport osób na trasach krajowych i międzynarodowych.
 • Prawo ruchu drogowego.
 • Przygotowanie do egzaminu teoretycznego.
 • Egzamin wewnętrzny.
 1. Program szkolenia praktycznego
 • Obsługa autobusu.
 • Plac manewrowy - ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem.
 • Jazda w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie awaryjne, zachowanie bezpiecznych odległości).
 • Jazda w ruchu miejskim, manewrowanie, zatrzymanie, parkowanie.
 • Zajęcia na placu manewrowym.
 • Kierowanie autobusem przegubowym w ruchu ulicznym.
 • Egzamin wewnętrzny.
  Ponadto (dotyczy wszystkich części zapytania):
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą zostać przeprowadzone z zastosowaniem aktualnie obowiązującego reżimu sanitarnego.
 • Szkolenie prowadzić ma do nabycia kwalifikacji zawodowych lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych w zakresie  monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 -2020.
 • Szkolenie musi kończyć się egzaminem/egzaminami realizowanymi przez zewnętrzne instytucje posiadające uprawnienia do egzaminowania w zakresie kwalifikacji zawodowych nabytych na szkoleniu.
 • Czas i program szkolenia dostosowany do wymogów egzaminacyjnych, wymogów regulujących wynikających z przepisów prawa oraz wymagań wysokiego standardu edukacyjnego.
  Charakterystyka grupy docelowej: Uczestnicy projektu: osoby młode, w wieku 15-29 lat wywodzących się z następujących grup docelowych:
 • tzw. ubodzy pracujący,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych
 • oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych.
 
 1. Termin realizacji umowy: sierpień - październik 2020 r.
 
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .
 

szczegóły zapytania ofertowe wraz z załączniki

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
Skip to content