fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/SZDC2/2021 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych (wraz z egzaminem zewnętrznym) dla 16 UP

2021.03.03

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie zarejestrowanej w RIS instytucji szkoleniowej celem przeprowadzenia kursu zawodowego wraz z przygotowaniem do egzaminu i opłaceniem egzaminu realizowanego przez zewnętrzną instytucję potwierdzającą kwalifikacje zawodowe dla 16 Uczestników projektu:

 Kurs zawodowy:  KURS INSTRUKTORA SAMOOBRONY

Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

Kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe

Łączna liczba uczestników: 16

Miejsce realizacji kursu: miasto Mielec.

Miejsce i termin składania

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać:

Pocztą lub  kurierem lub złożyć osobiście  na  adres:  Biuro projektu, Wektor Consulting sp. z o. o., ul.  COP-u 3 39-300 Mielec (budynek GLF) lub  w  formie  elektronicznej  w  postaci  skanu  na  adres: e.iwasieczko@wektor.org.pl lub poprzez stronę https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Na kopercie z ofertą lub tytule wiadomości  e-mail należy podać nr zapytania ofertowego : 05/SZDC2/2021.

Termin składania ofert upływa 10.03.2021 r. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Treść zapytania--->>> zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 05_SZDC2_2021

Skip to content