fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/SZDC2/2021 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych (wraz z egzaminem zewnętrznym) dla 3 UP

2021.02.18

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie zarejestrowanej w RIS instytucji szkoleniowej celem przeprowadzenia kursu zawodowego wraz z przygotowaniem do egzaminu i opłaceniem egzaminu realizowanego przez zewnętrzną instytucję potwierdzającą kwalifikacje zawodowe dla 3 Uczestników projektu, w tym:

CZĘŚĆ A

Kurs zawodowy: PRAWO JAZDY KATEGORII C

Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

Kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe

Łączna liczba uczestników: 2 osoby

Okres realizacji kursu: marzec-kwiecień 2021 r.

Miejsce realizacji kursu: miasto Mielec

CZĘŚĆ B

Kurs zawodowy: Kwalifikacja wstępna przyspieszona (kat. C)

Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

Kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe

Łączna liczba uczestników: 1 osoba

Okres realizacji kursu: marzec-kwiecień 2021 r.

Miejsce realizacji kursu: miasto Mielec

Miejsce i termin składania

 Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać:

Pocztą lub  kurierem lub złożyć osobiście  na  adres:  Wektor Consulting sp. z o. o., Biuro projektu:  ul.  COP-u 3 (budynek GLF), 39-300 Mielec lub  w  formie  elektronicznej  w  postaci  skanu  na  adres:  e.iwasieczko@wektor.org.pl lub przez bazę konkurencyjności.

Na kopercie z ofertą lub tytule wiadomości  e-mail należy podać nr zapytania ofertowego : 03/SZDC2/2021.

Termin składania ofert upływa 25.02.2021 r. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz wektor.org.pl

TREŚĆ ZAPYTANIA---->>>>>>>03 zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
Skip to content