fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/SZDC2/2021 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych (wraz z egzaminami zewnętrznymi) dla 5 UP

2021.01.13

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie nr 01/SZDC2/2021 (01_SZDC2_2021 zapytanie ofertowe wraz z załącznikami) Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać:
Pocztą lub  kurierem lub złożyć osobiście  na  adres:  Wektor Consulting sp. z o. o., Biuro projektu: ul.  COP-u 3 (budynek GLF), 39-300 Mielec lub  w  formie  elektronicznej  w  postaci  skanu  na  adres:  e.iwasieczko@wektor.org.pl lub przez bazę konkurencyjności.
Na kopercie z ofertą lub tytule wiadomości  e-mail należy podać nr zapytania ofertowego : 01/SZDC2/2021.
Termin składania ofert upływa 21.01.2021 r. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Skip to content