fbpx

Firma Wektor Consulting uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt:
„Śląski Okręg Szkoleniowy – subregion zachodni”

Cel projektu

Projekt realizujemy, aby poprzez atrakcyjne i efektywne kształcenie, udzielić wsparcia na rzecz kształcenia osób dorosłych i tym samym pomóc zainteresowanym w podniesieniu ich kwalifikacji, kompetencji i umiejętności.

W projekcie planujemy wesprzeć osoby dorosłe, zapewniając im kompleksową obsługę klienta na każdym z etapów w procesie realizacji usług rozwojowych (tj. doradztwo/szkolenia/walidacja/certyfikacja/studia podyplomowe realizowanych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych).

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.), a w szczególności do osób, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji (tj. w kryzysie bezdomności/dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań/należące do mniejszości w tym społeczności marginalizowanych/pracujące w górnictwie lub branży okołogórniczej/osoby z niepełnosprawnością/z wykształceniem max ponadgimnazjalnym (poziom 3 klasyfikacji ISCED)/bezrobotne/w wieku min.55 lat), które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje umiejętności/kompetencje/kwalifikacje, mieszkające lub pracujące w podregionie górniczym Subregion Zachodni Województwa Śląskiego (podregion rybnicki) oraz które nie są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ust. 1-2 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Docelowo z projektu będzie mogło skorzystać 400 osób, z których min. 320 uzyska kwalifikacje (w tym kwalifikacje zielone) w terminie: 01.04.2024 – 31.12.2026.

Planowane efekty

Efektem projektu będzie podniesienie umiejętności/kompetencji lub zmienienie/nabycie nowych kwalifikacji umożliwiających rozwój w kierunku umiejętności zawodowych, cyfrowych, niezbędnych do podjęcia pracy w sektorze zielonej gospodarki, podstawowych i przekrojowych, ponadto niezbędnych z punktu widzenia regionalnych/lokalnych specjalizacji przez jego uczestników.

Wartość projektu: 3 665 050,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 3 115 292, 50 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Skip to content