fbpx
logo_www

Projekt „Centralny Okręg  Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

Cele projektu i planowane efekty

Projekt zakłada przeszkolenie 3059 osób zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych mających miejsce zamieszkania na terenie obszaru realizacji projektu. Zakładamy, że minimum 924 uczestników podniesie swoje kwalifikacje zawodowe pozytywnie zdając egzaminy.

Wartość projektu to 12 231 411,50 zł, w tym  wkład Funduszy Europejskich 10 396 699,77 zł.

Obszar realizacji:

Powiaty: mielecki, tarnobrzeski (w tym miasto Tarnobrzeg), stalowowolski, kolbuszowski, niżański.

Grupa docelowa:

Osoby dorosłe (18+) zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach, mające miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie danego subregionu, lub spoza subregionu, o ile realizują one wybrany do dofinansowania kurs na terenie objętym projektem oraz zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pracują lub pobierają naukę na terenie województwa podkarpackiego, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Minimum 60% uczestników wsparcia stanowią osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby w wieku 50 lat i więcej.

Zakres projektu:

Uczestnik projektu ma prawo wybrać dowolne szkolenie sklasyfikowane jako zawodowe w Bazie Usług Rozwojowych. Do ceny szkolenia należy dodać koszt egzaminu jeśli taki nie został uwzględniony w ofercie wykonawcy.

Link do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Po zakwalifikowaniu szkolenia Uczestnik projektu wpłaca 11% wkładu własnego Operator pokrywa pozostałe koszty szkolenia i egzaminu.

Termin realizacji:

Od styczeń 2019 do maksymalnie końca grudnia 2021.

Punkty kontaktowe:

logo_www

Skip to content