fbpx
Kopia Akademia zamówień publicznych

FAQ Akademia Zamówień Publicznych

AZP to projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, mający na celu wzrost kompetencji kadr Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstw Społecznych w zakresie Zamówień Publicznych. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są w zakładce „Podstawowe informacje”. https://www.wektor.org.pl/projekty/akademia-zamowien-publicznych/podstawowe-informacje/
Bezpłatne szkolenia i usługi doradcze z zakresu Zamówień Publicznych.
Zamówienie publiczne to odpłatna (w formie finansowej) umowa zawierana między zamawiającym a wykonawcą, czyli podmiotem, który oferuje zamawiającemu roboty budowlane, usługi lub dostawy. Zamawiającym są podmioty publiczne - między innymi administracja rządowa czy jednostki samorządu terytorialnego. Zamówienia publiczne są sformalizowane, co oznacza, że zarówno zamawiający, jak i wykonawca muszą działać w określony sposób i spełniać wymagania zdefiniowane w przepisach. Przepisy obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych z 2019 r. dotyczą zamówień i konkursów, których wartość jest równa lub przekracza 130 000 zł (bez podatku VAT).
Podmiot Ekonomii Społecznej (PES) to podmiot działający w obszarze ekonomii społecznej, ich ideą jest realizacja celu społecznego nad celem maksymalizacji zysku. Wspierają aktywność obywatelską, integrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją, tworzeniem miejsc pracy oraz świadczeniem usług społecznych nad kategoriami bezwzględnego zysku. Należą do nich: organizacje (pozarządowe, non-profit), spółdzielnie (pracy, inwalidów i niewidomych, zakłady pracy chronionej, koła gospodyń wiejskich, jednostki reintegracyjne (CIS, KIS, WTZ, ZAZ), przedsiębiorstwa społeczne. Przedsiębiorstwo społeczne (PS) - rodzaj podmiotu ekonomii społecznej, który prowadzi działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego, aktywizuje zawodowo osoby trudno zatrudnialne, nie prywatyzujące zysku lub nadwyżki bilansowej i jest zarządzane w sposób partycypacyjny.
Do projektu mogą zgłosić się organizacje pozarządowe, Podmioty Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstwa Społeczne z województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego. Każdy Podmiot może zgłosić wyłącznie 1 pracownika/Członka Zarządu.
Każdy Podmiot może zgłosić do projektu 1 pracownika/Członka Zarządu. W przypadku zgłoszenia pracownika ważnym jest, by taki pracownik pracował dla Podmiotu przez okres minimum 6 miesięcy na podstawie jednej z umów: o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę zlecenie.
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce „Rekrutacja” poprzez link on-line lub pobrać jako dokument (pdf) w zakładce „Dokumenty projektu”. W obu zakładkach znajduje się krótka instrukcja, jak prawidłowo złożyć dokumenty rekrutacyjne.
 • Ważne! Formularz można przesłać tylko i wyłącznie w terminach naborów. Formularze zgłoszeniowe wysłane poza terminem rekrutacji nie będą brane pod uwagę.
Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami:
 • kserokopię umowy o stosunku pracy,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności pracownika/Członka Zarządu (jeśli dotyczy),
 • wydruk KRS instytucji (jeśli organizacja nie posiada KRS: należy dołączyć kserokopię uchwały utworzenia organizacji, statut oraz uchwałę składu zarządu).
Formularzy zgłoszeniowy będzie oceniany w 2 etapach:
 1. Etap I – ocena formalna (oceniana będzie kompletność, poprawność, terminowość złożonych dokumentów z uwzględnieniem spełnienia kryteriów grupy docelowej). Uzyskanie pozytywnej oceny formalnej (1 pkt.), umożliwia przejście do etapu II - oceny merytorycznej. Negatywna ocena formalna (0 pkt.) uniemożliwia dalszą ocenę i oznacza odrzucenie formalne zgłoszenia - lista niezakwalifikowanych.
 2. Etap II – ocena merytoryczna (ocena potrzeby przeszkolenia z zakresu zamówień publicznych na podstawie liczby uzyskanych zamówień publicznych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, wskazanych przez zgłaszającego PES):
 • 0-1 uzyskane zamówienie publiczne + 10 pkt.
 • 2-3 uzyskane zamówienie publiczne + 5 pkt.
 •  3-5 uzyskane ZP + 0 pkt.
Ponadto są punkty premiujące, które mogą wzmocnić pozycję kandydata na liście:
 • Pracownik Przedsiębiorstwa Społecznego + 20 pkt.
 • Osoba z niepełnosprawnością + 10 pkt.
 • Kobieta + 5 pkt.
Oba etapy ocen zostaną potwierdzone na Karcie Oceny PES/PS (do wglądu dla zgłaszających się). Suma punktów oceny merytorycznej i punktów premiujących sumują się i stanowią wynik decydujący o kolejności zakwalifikowania się na listę podstawową.
Szkolenie trwa 24 godziny dydaktyczne w podziale na 2/3 dni szkoleniowe.
Planowane są trzy formy szkoleń:
 • Stacjonarne
 • Wyjazdowe
 • Online
Szkolenie będzie prowadzone w formie, która umożliwia przekazanie wiedzy i umiejętności w sposób profesjonalny oraz będzie zgodna z aktualnymi obostrzeniami w związku z trwającą pandemią. Informacje na ten temat będą zamieszczane w zakładce „Aktualności”.
Zarówno program jak i harmonogram szkolenia będą udostępnione na stronie w zakładce „Aktualności" https://www.wektor.org.pl/projekty/akademia-zamowien-publicznych/aktualnosci/ , i na profilu Akademia Zamówień Publicznych na Facebook’u https://www.facebook.com/AZPublicznych .
W zależności od formy szkolenia każdy uczestnik otrzyma materiał szkoleniowy - w przypadku szkoleń stacjonarnych materiał w postaci teczki, notesu, długopisu, pendrive (w przypadku dużych ilości nagrywanych materiałów); w przypadku szkolenia online materiały szkoleniowe będą zamieszczane na dysku wirtualnym.
Tak. Zamiar rezygnacji należy zgłosić na piśmie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem udziału w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w projekcie w terminie późniejszym niż 5 dni możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach. Wówczas oprócz pisma o rezygnacji należy złożyć również pisemne oświadczenie.
Nie. Uczestnik nie zwraca żadnych kosztów udziału w szkoleniu, jednak traci możliwość rozwoju i otrzymania szansy na poprawę skuteczności i jakości realizowanych w przyszłości zamówień publicznych.
Tak, jednak warunkiem ukończenia szkolenia jest minimum 80% obecności na zajęciach oraz przystąpienie do testu sprawdzającego poziom wiedzy z tematyki kursu (przed rozpoczęciem jak i po zakończeniu szkolenia). Wymagane jest również powiadomienie realizatora i/lub trenera o nieobecności na szkoleniu.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia otrzymają uczestnicy, którzy uczestniczyli w min. 80% zajęć, lecz nie osiągnęli progu 60% poprawnych odpowiedzi w testach. Certyfikat otrzymają uczestnicy, którzy ukończą szkolenie (min. 80% obecności) oraz pozytywnie zaliczą testy ze wszystkich obszarów edukacyjnych.
Nie. Tylko raz można wziąć udział w projekcie i skorzystać z oferowanej ścieżki wsparcia.
Usługi doradcze będą dostępne dla 163 podmiotów (będzie decydowała kolejność zgłoszeń) lub do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. W przypadku oszczędności w budżecie projektu, możliwe będzie zwiększenie ilości oferowanych usług doradczych.
Realizator projektu będzie sprawdzał, czy podmiot, który skorzystał z doradztwa (w przygotowaniu ofert na zamówienia publiczne) faktycznie ubiega się o uzyskanie zamówień publicznych (składa oferty w przetargach) oraz z jakim skutkiem (czy udaje się wygrać przetarg na realizację usługi).

FE_POWER_poziom_pl

Skip to content