fbpx

Ogłaszamy nabór biznesplanów w ramach projektu pn. Zainwestuj w siebie- 24-31 marca 2022 r.

2022.03.23

Szanowni Państwo,

Termin naboru biznesplanów to 24-31 marca 2022 r.

Procedura naboru będzie prowadzona zgodnie z §4
REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 W RAMACH RPO WSL 2014-2020 – Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs  W RAMACH RPO WSL 2014-2020 – Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs

 1. Uczestnik składa Biznesplan (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa), do którego zobowiązany jest załączyć, co najmniej:
 2. potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń,
 3. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie/ lub oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis (zał. 10 do niniejszego Regulaminu),
 4. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 11 do niniejszego Regulaminu),
 5. zbiór oświadczeń (zał. nr 15 do niniejszego Regulaminu):
 6. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz
  o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
 7. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
  w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni
  z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 9. oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
 10. oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą uczestnik projektu otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności,

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy
w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:

 • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
 • dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

Wzory dokumentów dostępne w zakładce DOKUMENTY DO BIZNESPLANU

W technicznym wypełnieniu biznesplanu pomocą Uczestnikowi projektu będzie służył Oficer dotacyjny, który dokona również jego oceny formalnej.

Startujemy wkrótce!

Skip to content