fbpx

nabór wniosków – przydłużone wsparcie pomostowe

2017.06.12

termin naboru: 12.06.2017 - 04.09.2017

warunki:
Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożonego do Beneficjenta w terminie do 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego.
  Wymaganym dokumentem do ubiegania się o przedłużone wsparcie pomostowe jest złożenie wypełnionego Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami: a) dokumenty finansowe tj.: sprawozdanie finansowe (dla podmiotów działających na rynku dłużej niż 3 miesiące): - dla podmiotów prowadzących księgi handlowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące działalności lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące, - dla podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów - zestawienie przychodów i kosztów za ostatnie 3 miesiące prowadzonej działalności, - dla podmiotów opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - oświadczenie o wysokości osiągniętych przychodów w okresie prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub jawnej osób fizycznych o sumie przychodów tej spółki), - dla podmiotów opodatkowanych w formie karty podatkowej - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości płaconego co miesiąc podatku netto w okresie prowadzenia działalności gospodarczej. b) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (załącznik nr 2.4 do Regulaminu) oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (załącznik nr 2.5 do Regulaminu) (zaświadczenia w tym zakresie należy przedłożyć przed podpisaniem aneksu do umowy o przyznanie wsparcia pomostowego): c) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (załącznik nr 2.1 do Regulaminu) wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (załącznik nr 2.2 do Regulaminu), d) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2.3 do Regulaminu), e) oświadczenie o niezawieszeniu bądź wyrejestrowaniu działalności gospodarczej (załącznik nr 15 do Regulaminu), f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny (załącznik nr 2.9 do Regulaminu), g) oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań (załącznik nr 2.10 do Regulaminu), h) w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (załącznik nr 9 do Regulaminu), i) oświadczenie beneficjenta pomocy o przyczynach pozostawania w złej kondycji finansowej (załącznik nr 16 do Regulaminu) j) Harmonogram rzeczowo-finansowy (szacunkowe zestawienie obligatoryjnych opłat) (załącznik nr 17 do Regulaminu).   Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości adres wysyłki:
Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………. Pełny adres Uczestnika/czki Projektu projektu „Sami na swoim - wsparcie dla przedsiębiorczych": ……………………………… Nazwa prowadzonej działalności gospodarczej: …………………………………………………………………………….   WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH MODUŁU PROJEKTU „SAMI NA SWOIM - WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH"   NIE OTWIERAĆ
Skip to content