fbpx

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

2017.03.14

OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE  PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Termin naboru: 14.03.2017 – 07.04.2017

Wykaz załączników : a) dokumenty poświadczające rozpoczęcie działalności gospodarczej takie jak: wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, b) dokument potwierdzający status wspólnika spółki, utworzonej w ramach projektu (np. kopia umowy spółki), c) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (załącznik nr 2.1), d) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2.3), e) szczegółowym zestawieniu towarów i usług przewidywanych do zakupienia (szacunkowe zestawienie obligatoryjnych opłat) (załącznik nr 8), f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny (załącznik nr 2.9), g) oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań (załącznik nr 2.10), h) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (załącznik nr 2.4) oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (załącznik nr 2.5) - zaświadczenia w tym zakresie należy przedłożyć przed podpisaniem umowy o przyznanie wsparcia pomostowego, i) w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (załącznik nr 9)
Skip to content