fbpx

nabór biznesplanów

2016.11.22

Termin składania biznesplanów wraz z pozostałymi załącznikami to: od 23.11.2016 do 28.11.2016 dokumenty jakie należy złożyć  
  1. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo -doradczej
  2. Kopia dokumentu zawierającego PESEL Beneficjenta pomocy (Uczestnika Projektu)
  3. Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (w załączniku), 1-wzor-biznesplanu
  4. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na rozwój działalności (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym  uzasadnieniem  konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych objętych wnioskiem (w załączniku), 16-harmonogram-rzeczowo-finansowy-inwestycji
  5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1543) (w załączniku), formularz-pomocy-de-minimis-1
  6. Oświadczenie  o  nieotrzymaniu,  w  roku  kalendarzowym,  w  którym  Beneficjent  pomocy  przystępuje  do  projektu  oraz  w  poprzedzających  go  dwóch  latach  kalendarzowych, pomocy de minimis  z  różnych źródeł  i w  różnych  formach, której  wartość  brutto  łącznie  z  pomocą,  o  którą  się  ubiega,  przekracza  równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w  sektorze  transportu drogowego  -  równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według  średniego  kursu Narodowego Banku Polskiego  obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, lub Oświadczenie  o wysokości  otrzymanej  pomocy  de minimis w  roku  kalendarzowym, w  którym  Beneficjent  pomocy  przystępuje  do  projektu  oraz w  poprzedzających  go  dwóch  latach  kalendarzowych  wraz  z    zaświadczeniami o  pomocy  de  minimis,  wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy. (w załączniku), 9-oswaidczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-de-minimis
  7. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (w załączniku), 2-wzor-wniosku-o-przyznanie-wsparcia-finansowego-2
  8. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (w załączniku), 3-wzor-wniosku-o-przyznanie-podstawowego-wsparcia-pomostowego
  9. Oświadczenie o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną  (w załączniku), 11-oswidczenie-o-zgodnosci-wersji-papierowej
  10. oświadczenie dotyczące VAT (w załączniku), 13-zobowiazania-oswiadczenie-beneficjenta-pomocy-vat-2
dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach a także wersje pdf zgraną na płycie w biurze projektu: Wektor Consulting s. c. Ul. Sienkiewicza 1 39-300 Mielec
Skip to content