fbpx

Harmonogram wsparcia- kurs: „PROWADZENIE SPRAW RACHUNKOWO-FINANSOWYCH”

2020.07.24

 HARMONOGRAM  
Tytuł projektu Szkolenie dla Ciebie – druga edycja
Nazwa kursu Szkolenia zawodowe według potrzeb uczestników
Kod kursu/rodzaj zajęć Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych
Miejsce realizacji zajęć ul. Wiejska 31, 39-300 Mielec
Termin kursu od 29.07.2020 do 28.08.2020
 
  Lp.   Data Godziny prowadzenia zajęć   Tematyka zajęć   Liczba godzin
        1.         29.07.2020         15:30 – 19:30 Istota i podstawy rachunkowości -      Przedmiot, podmiot oraz cechy rachunkowości -      Podstawowe regulacje prawne. Zasady rachunkowości -      Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów         5
        2.         30.07.2020         15:30 – 19:30 Elementy ksiąg rachunkowych -      Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych -      Dowód księgowy -      Rodzaje i wymogi dotyczące dowodów księgowych -      Sprawdzanie dokumentów pod względem formalno- rachunkowym         5
    3.     01.08.2020     09:00 – 13:00 Dokumenty opisujące zasady rachunkowości -      Inwentaryzacja – metody oraz przebieg inwentaryzacji     5
 
      -      Dokumentacja związana z inwentaryzacyjną -      Niedobory zawinione i niezawinione -      Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych  
        4.         03.08.2020         15:30 – 19:30 Sprawozdawczość finansowa – istota, cechy, elementy -      Funkcje sprawozdawczości -      Omówienie budowy bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym         5
        5.         04.08.2020         15:30 – 19:30 Aktywa jednostki gospodarczej- charakterystyka i klasyfikacja -      Majątek trwały – ewidencja operacji gospodarczych -      Majątek obrotowy – ewidencja operacji gospodarczych -      Metody wyceny zapasów materiałów i towarów         5
        6.         13.08.2020         15:30 – 19:30 Pasywa jednostki gospodarczej – charakterystyka i klasyfikacja -      Kapitały własne – ewidencja operacji gospodarczych -      Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – ewidencja operacji gospodarczych         5
      7.       17.08.2020       15:30 – 19:30 Koszty i przychody -      Zyski i straty -      Wynik finansowy -      Zasady sporządzania rachunku zysków i starty w wariantach porównawczym oraz kalkulacyjnym       5
        8.         19.08.2020         15:30 – 19:30 Istota i funkcję podatku dochodowego -      Przychody opodatkowane i zwolnione -      Koszt uzyskania przychodu -      Wydatki zaliczane i niezaliczane do kosztów uzyskania przychodu -      Wypełnianie formularzy       5
 
      podatkowych i sporządzanie zestawień finansowych na podstawie zapisów księgowych  
      9.       20.08.2020       15:30 – 19:30 Zakres przedmiotowy oraz podatnicy podatku VAT -      Ustawa o podatku VAT -      VAT należny i naliczony -      Warunki odliczenia naliczonego podatku VAT       5
          10.           24.08.2020           15:30 – 19:30 Zakres przedmiotowy oraz podatnicy podatku VAT -      Moment powstania obowiązku podatkowego -      Ulga na złe długi -      Split payment -      Deklaracje podatku VAT -      Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z VAT         5
        11.         26.08.2020         15:30 – 19:30 Prezentacja programu komputerowego z branży rachunkowości i finansów -      Wprowadzanie dokumentów do systemu finansowo- księgowego -      Dekretowanie operacji gospodarczych -      Ewidencja środków finansowych         5
        12.         27.08.2020         15:30 – 19:30 Prezentacja programu komputerowego z branży rachunkowości i finansów -      Rozrachunki z kontrahentami, ZUS i US -      Wycena i ewidencja materiałów -      Bilans oraz rachunek zysków i strat         5
                                                                  RAZEM                                                                  60 h
28.08.2020 15:30 – 17:00 EGZAMIN KOŃCOWY  
     
1,5 h
Skip to content