Biura projektów nieczynne w dniu 4 czerwca 2021 (piątek)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek) wszystkie biura projektów nie będą czynne.

Za utrudnienia przepraszamy. I zapraszamy od 7.06.2021 r.

ostateczna ocena wniosków – przedłużone wsparcie pomostowe

Poniżej przedstawiamy ostateczną ocenę wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego z uwzględnieniem oceny odwołań przez trzeciego członka KOW, który poprzednio nie brał udziału w ocenie wniosków

Wnioski, które otrzymały wsparcie to 12 wniosków , które otrzymały co najmiej 50 pkt.

numer wniosku ocena po odwołaniach z uwzględnieniem oceny III oceniającego
2/PP 52,5
9/PP 55
17/PP 45
19/PP 50
22/PP 30
23/PP 27,5
27/PP 50
31/PP 37,5
33/PP 45
38/PP 35
43/PP 40
45/PP 45
52/PP 50
53/PP 52,5
59/PP 45
66/PP 40
69/PP 27,5
77/PP 30
79/PP 45
80/PP 40
14/PP 40
18/PP 42,5
29/PP 25
35/PP 42,5
36/PP 30
49/PP 55
50/PP 45
54/PP 35
58/PP 55
61/PP 52,5
64/PP 52,5
68/PP 45
71/PP 52,5
74/PP 42,5
75/PP 52,5
78/PP 45

 

 

odwołania od oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Każdy Uczestnik Projektu, który złożył wniosek  o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego może złożyć do biura projektu odwołanie  –   pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji (zgodnie z regulaminem  przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości)

 

ponieżej ponownie załączmy załcznik do regulaminu – wzór  KARTY WERYFIKACJI WNIOSKU O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – zasady oceny wnisków (wzór ww. karty był zamieszczony  na sronie projektu wraz z regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dnia 30.12.2016) 

zał. 19 Karta oceny wniosku o wsparcie pomostowe przedłużone

wstępna lista rankingowa – wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

 

Szanowni Państwo
poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową   wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

na dzień dzisiejszy rekomendowane jest do wsparcia pomostowego 12 wniosków, najwyżej punkowane  (wnioski, które uzyskały co najmniej 50 pkt.)

numer wniosku średnia z ocen
2/PP 52,5
rekomendowany do otrzymania  wsparcia
9/PP 55
rekomendowany do otrzymania  wsparcia
17/PP 37,5
19/PP 50
rekomendowany do otrzymania  wsparcia
22/PP 30
23/PP 27,5
27/PP 50
rekomendowany do otrzymania  wsparcia
31/PP 37,5
33/PP 35
38/PP 35
43/PP 40
45/PP 40
52/PP 50
rekomendowany do otrzymania  wsparcia
53/PP 52,5
rekomendowany do otrzymania  wsparcia
59/PP 30
66/PP 40
69/PP 27,5
77/PP 30
79/PP 40
80/PP 40
14/PP 40
18/PP 42,5
29/PP 25
35/PP 42,5
36/PP 30
49/PP 55
rekomendowany do otrzymania  wsparcia
50/PP 32,5
54/PP 35
58/PP 55
rekomendowany do otrzymania  wsparcia
61/PP 52,5
rekomendowany do otrzymania  wsparcia
64/PP 52,5
rekomendowany do wsparcia
68/PP 35
71/PP 52,5
rekomendowany do otrzymania  wsparcia
74/PP 42,5
75/PP 52,5
rekomendowany do otrzymania  wsparcia
78/PP 40

 

 

 

Od oceny przysługuje procedura odwoławcza przewidziana w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
W razie pytań bądź wątpliwości należy skontaktować się z biurem projektu pod numerem telefonu 883 633 074 lub adresem e-mail saminaswoim@wektor.org.pl.

nabór wniosków – przydłużone wsparcie pomostowe

termin naboru: 12.06.2017 – 04.09.2017

warunki:
Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożonego do Beneficjenta w terminie do 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego.

 

Wymaganym dokumentem do ubiegania się o przedłużone wsparcie pomostowe jest złożenie wypełnionego Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami:

a) dokumenty finansowe tj.: sprawozdanie finansowe (dla podmiotów działających na rynku dłużej niż 3 miesiące):

– dla podmiotów prowadzących księgi handlowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące działalności lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące,

– dla podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów – zestawienie przychodów i kosztów za ostatnie 3 miesiące prowadzonej działalności,

– dla podmiotów opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – oświadczenie o wysokości osiągniętych przychodów w okresie prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub jawnej osób fizycznych o sumie przychodów tej spółki),

– dla podmiotów opodatkowanych w formie karty podatkowej – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości płaconego co miesiąc podatku netto w okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

b) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (załącznik nr 2.4 do Regulaminu) oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (załącznik nr 2.5 do Regulaminu) (zaświadczenia w tym zakresie należy przedłożyć przed podpisaniem aneksu do umowy o przyznanie wsparcia pomostowego):

c) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (załącznik nr 2.1 do Regulaminu) wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (załącznik nr 2.2 do Regulaminu),

d) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2.3 do Regulaminu),

e) oświadczenie o niezawieszeniu bądź wyrejestrowaniu działalności gospodarczej (załącznik nr 15 do Regulaminu),

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (załącznik nr 2.9 do Regulaminu),

g) oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań (załącznik nr 2.10 do Regulaminu),

h) w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (załącznik nr 9 do Regulaminu),

i) oświadczenie beneficjenta pomocy o przyczynach pozostawania w złej kondycji finansowej (załącznik nr 16 do Regulaminu)

j) Harmonogram rzeczowo-finansowy (szacunkowe zestawienie obligatoryjnych opłat) (załącznik nr 17 do Regulaminu).

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

adres wysyłki:

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Pełny adres Uczestnika/czki Projektu projektu „Sami na swoim – wsparcie dla przedsiębiorczych”: ………………………………

Nazwa prowadzonej działalności gospodarczej: …………………………………………………………………………….

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH MODUŁU PROJEKTU „SAMI NA SWOIM – WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH”

 

NIE OTWIERAĆ

lista rankingowa – podstawowe wpsarcie pomostowe

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW  – PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

 

 

numer wniosku wniosek otrzymał dofinasowanie
1/P tak
2/P tak
9/P tak
14/P tak
17/P tak
18/P tak
19/P tak
22/P tak
23/P tak
27/P tak
29/P tak
31/P tak
33/P tak
35/P tak
36/P tak
38/P tak
43/P tak
45/P tak
48/P tak
49/P tak
50/P tak
53/P tak
54/P tak
58/P tak
59/P tak
61/P tak
62/P tak
64/P tak
66/P tak
68/P tak
69/P tak
71/P tak
52/P tak
74/P tak
75/P tak
76/P tak
77/P tak
78/P tak
79/P tak
80/P tak

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE  PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Termin naboru: 14.03.2017 – 07.04.2017

Wykaz załączników :

a) dokumenty poświadczające rozpoczęcie działalności gospodarczej takie jak: wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,

b) dokument potwierdzający status wspólnika spółki, utworzonej w ramach projektu (np. kopia umowy spółki),

c) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (załącznik nr 2.1),

d) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2.3),

e) szczegółowym zestawieniu towarów i usług przewidywanych do zakupienia (szacunkowe zestawienie obligatoryjnych opłat) (załącznik nr 8),

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (załącznik nr 2.9),

g) oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań (załącznik nr 2.10),

h) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (załącznik nr 2.4) oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (załącznik nr 2.5) – zaświadczenia w tym zakresie należy przedłożyć przed podpisaniem umowy o przyznanie wsparcia pomostowego,

i) w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (załącznik nr 9)