uzupełnienie listy podstawowej z listy rezerwowej – XI nabór

W związku ze zwolnieniem się miejsc oraz zwiększeniem alokacji (zwiększenia budżetu projektu)

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji §2 pkt. 8:  „Uczestnik/Uczestniczka na liście rezerwowej –osoba znajdująca się na liście rezerwowej projektu, spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie zapisane w §3 niniejszego Regulaminu. Osoba z listy rezerwowej posiada prawo wejścia na listę podstawową w przypadku zwolnienia się miejsca lub w przypadku zwiększenia alokacji (zwiększenia budżetu projektu) również bez konieczności realizacji naboru”, 

 

Publikujemy listę podstawową formularzy osób zakwalifikowanych do projektu z listy rezerwowej

Kandydaci zostaną poinformowani o fakcie zakwalifikowania się na listę podstawową drogą mailową (dotyczy osób które wpisały w formularzu adres mailowy) lub drogą telefoniczną.

lista podstawowa

informacja – ostateczny termin podpisywania umów dla uczestników zakwalifikowanych do projektu w XI naborze

Uprzejmie przypominany, że osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie w ramach XI naboru, muszą najpóźniej do dnia 08 września  2023 roku podpisać umowę wsparcia (przyznanie dofinasowania na realizację szkoleń)

wyniki 11 naboru

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w 11-tym naborze do projektu złożono 1481 poprawnych formularzy rekrutacyjnych.

Ze względu na organiczną pulę środków finansowych pozostających do wykorzystania w ramach projektu, na listę podstawową zakwalifikowano  418  Kandydatów o najwyżej  liczbie punktów.

Kandydaci zostaną poinformowani o fakcie zakwalifikowania się na listę podstawową drogą mailową (dotyczy osób które wpisały w formularzu adres mailowy) lub drogą telefoniczną.

Pozostałe osoby, które spełniły warunki kwalifikowalności wpisane zostają na listę rezerwową. Z osobami z listy rezerwowej kontaktować będziemy się mailowo i/lub telefonicznie w przypadku zwiększenia alokacji lub rezygnacji osób z listy podstawowej.

Kandydatów prosimy o zapoznanie się z ofertą usług dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ i wybór oferty spełniającej warunki Regulaminu projektu (usługa dająca kwalifikacje zawodowe).

Lista podstawowa

lista podstawowa

Lista rezerwowa

lista rezerwowa

informacja o zamknięciu rekrutacji

Szanowni Państwo,

zgodnie z § 5.4 Regulaminu rekrutacji informujemy, że w związku z przekroczeniem limitu 700 zarejestrowanych formularzy rekrutacja do projektu zostanie zakończona z końcem dzisiejszego dnia tj. 04.07.2023.

Osoby zakwalifikowane w ramach niniejszego naboru zostaną powiadomione o wyniku rekrutacji e-mailowo i/lub telefonicznie. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Kandydatki/Kandydata Operator podejmie minimum jedną ponowną próbę kontaktu telefonicznego i e-mailowego a w razie niepowodzenia i braku kontaktu w ciągu dalszych 2 dni roboczych będzie mógł usunąć osobę z listy rankingowej i rezerwowej.

Osoby spełniające kryteria formalne, które nie zakwalifikowały się w ramach naboru wpisane są na listę rezerwową i będą automatycznie traktowane jako Kandydaci w kolejnych cyklach naborów.

Listy rankingowe i rezerwowe zostaną opublikowane na stronie internetowej www.wektor.org.pl w postaci zestawienia numerów Formularzy rekrutacyjnych.