LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ZAINWESTUJ W SIEBIE” (rok 2022)

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się

LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

W RAMACH PROJEKTU „ZAINWESTUJ W SIEBIE” (nabór dodatkowy w 2022 roku)

Lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania —www

Wyniki oceny formalnej złożonych biznesplanów (w roku 2022)

Katowice, 06.04.2022 r.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH

W RAMACH PROJEKTU „ZAINWESTUJ W SIEBIE”

Lp. Indywidualny numer zgłoszeniowy Uczestniczki/Uczestnika projektu Numer Biznesplanu Rekomendacja do oceny merytorycznej TAK/NIE UWAGI
1 1/ZWS/2022 2/BP/ZWS/2022   TAK Brak uwag
2 2/ZWS/2022 1/BP/ZWS/2022  TAK Brak uwag

Biznesplany zostały przekazane do oceny merytorycznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZWS/KURSY/2022 – brak rozstrzygnięcia

rozstrzygniecie_ogloszenia_100481

Komentarz
Brak rozstrzygnięcia zapytania. Programy szkolenia dołączone do oferty w przypadku obu Wykonawców
nie spełniają warunków zapytania (Wykonawcy nie przedstawili zasad walidacji i certyfikowania uzyskanej
wiedzy)- oferty odrzucone.

(częściowe) rozstrzygnięcie ogłoszenia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZWS/KURSY/2022 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych w ramach projektu „Zainwestuj w siebie”

rozstrzygniecie_ogloszenia_99535

Część I- kurs księgowości z obsł. programu finans.-księgowego- brak ofert spełniających warunki zapytania

Część II- Kurs operatora koparkoładowarki/koparki- Wybrany Wykonawca: Białecki Sp. z o.o., cena za osobę: 4500,00 PLN, uzyskane punkty: 100.00 pkt.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZWS/KURSY/2022

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie zarejestrowanej w RIS instytucji szkoleniowej celem przeprowadzenia kursu pn. Barista wraz z przygotowaniem do egzaminu i opłaceniem egzaminu realizowanego przez zewnętrzną instytucję potwierdzającą kwalifikacje zawodowe dla max. 6 Uczestniczek/Uczestników projektu pn. „Zainwestuj w siebie”.

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać:

Pocztą lub  kurierem lub złożyć osobiście  na  adres:  Wektor Consulting sp. z o. o., ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice lub w formie elektronicznej w postaci skanu na adres:  e.iwasieczko@wektor.org.pl

Na kopercie z ofertą lub tytule wiadomości  e-mail należy podać nr zapytania ofertowego: 3/ZWS/KURSY/2022.

 Termin składania ofert upływa 01.04.2022 r. godz. 16:00. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz wektor.org.pl

poniżej zapytanie wraz z załącznikami

zapytanie ofertowe 3_ZWS_KURSY_2022 wraz z załącznikami – kurs barista