wyniki 11 naboru

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w 11-tym naborze do projektu złożono 1481 poprawnych formularzy rekrutacyjnych.

Ze względu na organiczną pulę środków finansowych pozostających do wykorzystania w ramach projektu, na listę podstawową zakwalifikowano  418  Kandydatów o najwyżej  liczbie punktów.

Kandydaci zostaną poinformowani o fakcie zakwalifikowania się na listę podstawową drogą mailową (dotyczy osób które wpisały w formularzu adres mailowy) lub drogą telefoniczną.

Pozostałe osoby, które spełniły warunki kwalifikowalności wpisane zostają na listę rezerwową. Z osobami z listy rezerwowej kontaktować będziemy się mailowo i/lub telefonicznie w przypadku zwiększenia alokacji lub rezygnacji osób z listy podstawowej.

Kandydatów prosimy o zapoznanie się z ofertą usług dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ i wybór oferty spełniającej warunki Regulaminu projektu (usługa dająca kwalifikacje zawodowe).

Lista podstawowa

lista podstawowa

Lista rezerwowa

lista rezerwowa

informacja o zamknięciu rekrutacji

Szanowni Państwo,

zgodnie z § 5.4 Regulaminu rekrutacji informujemy, że w związku z przekroczeniem limitu 700 zarejestrowanych formularzy rekrutacja do projektu zostanie zakończona z końcem dzisiejszego dnia tj. 04.07.2023.

Osoby zakwalifikowane w ramach niniejszego naboru zostaną powiadomione o wyniku rekrutacji e-mailowo i/lub telefonicznie. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Kandydatki/Kandydata Operator podejmie minimum jedną ponowną próbę kontaktu telefonicznego i e-mailowego a w razie niepowodzenia i braku kontaktu w ciągu dalszych 2 dni roboczych będzie mógł usunąć osobę z listy rankingowej i rezerwowej.

Osoby spełniające kryteria formalne, które nie zakwalifikowały się w ramach naboru wpisane są na listę rezerwową i będą automatycznie traktowane jako Kandydaci w kolejnych cyklach naborów.

Listy rankingowe i rezerwowe zostaną opublikowane na stronie internetowej www.wektor.org.pl w postaci zestawienia numerów Formularzy rekrutacyjnych.