(częściowe) rozstrzygnięcie ogłoszenia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZWS/KURSY/2022 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych w ramach projektu „Zainwestuj w siebie”

rozstrzygniecie_ogloszenia_99535

Część I- kurs księgowości z obsł. programu finans.-księgowego- brak ofert spełniających warunki zapytania

Część II- Kurs operatora koparkoładowarki/koparki- Wybrany Wykonawca: Białecki Sp. z o.o., cena za osobę: 4500,00 PLN, uzyskane punkty: 100.00 pkt.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZWS/KURSY/2022

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie zarejestrowanej w RIS instytucji szkoleniowej celem przeprowadzenia kursu pn. Barista wraz z przygotowaniem do egzaminu i opłaceniem egzaminu realizowanego przez zewnętrzną instytucję potwierdzającą kwalifikacje zawodowe dla max. 6 Uczestniczek/Uczestników projektu pn. „Zainwestuj w siebie”.

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać:

Pocztą lub  kurierem lub złożyć osobiście  na  adres:  Wektor Consulting sp. z o. o., ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice lub w formie elektronicznej w postaci skanu na adres:  e.iwasieczko@wektor.org.pl

Na kopercie z ofertą lub tytule wiadomości  e-mail należy podać nr zapytania ofertowego: 3/ZWS/KURSY/2022.

 Termin składania ofert upływa 01.04.2022 r. godz. 16:00. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz wektor.org.pl

poniżej zapytanie wraz z załącznikami

zapytanie ofertowe 3_ZWS_KURSY_2022 wraz z załącznikami – kurs barista

Ogłaszamy nabór biznesplanów w ramach projektu pn. Zainwestuj w siebie- 24-31 marca 2022 r.

Szanowni Państwo,

Termin naboru biznesplanów to 24-31 marca 2022 r.

Procedura naboru będzie prowadzona zgodnie z §4
REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 W RAMACH RPO WSL 2014-2020 – Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs  W RAMACH RPO WSL 2014-2020 – Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs

 1. Uczestnik składa Biznesplan (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa), do którego zobowiązany jest załączyć, co najmniej:
 2. potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń,
 3. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie/ lub oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis (zał. 10 do niniejszego Regulaminu),
 4. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 11 do niniejszego Regulaminu),
 5. zbiór oświadczeń (zał. nr 15 do niniejszego Regulaminu):
 6. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz
  o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
 7. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
  w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni
  z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 9. oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
 10. oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą uczestnik projektu otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności,

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy
w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:

 • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
 • dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

Wzory dokumentów dostępne w zakładce DOKUMENTY DO BIZNESPLANU

W technicznym wypełnieniu biznesplanu pomocą Uczestnikowi projektu będzie służył Oficer dotacyjny, który dokona również jego oceny formalnej.