5 nabór na ścieżkę szkoleniową 25.10.2021-15.11.2021

Ścieżka szkoleniowa skierowana w pierwszej kolejności do osób zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia.

Formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 1a do niniejszego Regulaminu (Ścieżka szkoleniowa)Załącznik nr 1a Formularz rekrutacyjny (Ścieżka szkoleniowa)Pobierz

Udostępniamy Państwu również Formularz online KLIKNIJ TUTAJ

Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie, którego wzór stanowi załącznik nr do niniejszego Regulaminu.Załącznik nr 7 Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekciePobierz

Kontake.iwasieczko@wektor.org.pl, tel. 574-433-044

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

  • osoby niepełnosprawne;
  • kobiety;
  • pracowników/byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących)

Informacje o kryteriach i formach wsparcia zawarte w regulaminie, dostępnym poniżej oraz w zakładce DOKUMENTYRegulamin rekrutacji uczestników — aktualizacja 05_10_2021

Wyniki rekrutacji – IV nabór

Poniżej znajduje się lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu “Południowy Okręg Przedsiębiorczości” w ramach czwartego naboru. 

Lista osób zakwalifikowanych do 4 naboru POP

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie są zobowiązane dostarczyć do Biura Projektu w terminie do 3.11.2021 dokumenty niezbędne do potwierdzenia statusu kwalifikującego kandydata/tkę do udziału w projekcie:

  • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,
  • zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające brak aktualnej rejestracji w Urzędzie Pracy,
  • świadectwo pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy poświadczające utratę pracy.