INFORMACJA: Wydłużenie III-go terminu naboru do projektu “Południowy Okręg Przedsiębiorczości” – do 06.09.2021

Uprzejmie informujemy, że trzeci nabór do projektu „Południowy Okręg Przedsiębiorczości” rozpoczął się dnia 30.07.2021 i został przedłużony do 06.09.2021

W zakładce – Dokumenty projektu – umieszczony jest Regulamin Rekrutacji, Formularz Rekrutacyjny oraz pozostałe dokumenty. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o zapoznanie się w ww. dokumentami.

Formularz Rekrutacyjny można składać od 30 lipca 2021r. od. godz. 8:00 w biurze projektu lub wysłać pocztą zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.
Rekrutacja potrwa do 6 września 2021r. do godz. 16:00.
W trzecim naborze przewidziane jest zakwalifikowanie min. 9 Uczestników do udziału w projekcie.

PRZED ZŁOŻENIEM LUB WYSŁANIEM FORMULARZA REKRUTACYJNEGO UPRZEJMIE PROSIMY O KONTAKT TELFONICZNY: 530 293 680

W przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, możliwe jest wydłużenie lub ogłoszenie dodatkowego naboru dokumentów.
W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu możliwe jest skrócenie terminu naboru.
Informacja o terminie zakończenia przyjmowania Formularzy Rekrutacyjnych pojawi się co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

Serdecznie zapraszamy!

rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 30/PNZ/2020

wybrany wykonawca

Ośrodek Szkoleń Zawodowych „Diagno – Test” sp. z o. o. , ul. Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice, centa 9075,00 zł brutto/os

uzyskana liczba punktów: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym

Zapytanie – rozeznanie rynku nr 1/RR/ZwS/2021- doradca zawodowy – etap rekrutacji

Zapraszamy do składania ofert na rozeznanie rynku nr 1/RR/ZwS/2021

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

– pełnieniu funkcji członka Komisji Rekrutacyjnej (Doradca zawodowy)

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

– pełnieniu funkcji członka Komisji Rekrutacyjnej (Doradca zawodowy)

Zadania doradcy zawodowego:

– Identyfikacji potrzeb kandydatów w ramach rekrutacji na etapie oceny merytorycznej (w tym weryfikacja predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej) dla 48 osób zakwalifikowanych do projektu oraz 5 osób, które znajdą się na liście rezerwowej;

– przeprowadzenie wstępnej analizy predyspozycji kandydatów (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,

– przebieg spotkania w oparciu o Formularz rozmowy z doradca zawodowym oraz Formularz diagnozy potrzeb.

Ofertę proszę przesłać na maila: e.iwasieczko@wektor.org.pl lub dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Wektor Consulting sp. z o. o., ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice do dnia 2 września 2021 do godz. 16:00

Treść rozeznania rynku wraz z Formularzem ofertowym:

1 Nabór na ścieżkę dotacyjną (nabór wydłużony do 31.08.2021) aktualizacja

Aktualizacja Dokumenty przyjmujemy do 31 sierpnia 2021 r.

Ścieżka dla 12 UP (w pierwszej kolejności osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy).

Formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 1b do niniejszego Regulaminu,
w którym Kandydaci/tki opiszą m.in. pomysł na firmę i jej profil, swoją wiedzę i doświadczenie (formalne i nieformalne) w zakresie planowanej do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz złożą obligatoryjne oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (Ścieżka dotacyjna)

Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie, którego wzór stanowi załącznik nr do niniejszego Regulaminu.

Kontakt: email: e.iwasieczko@wektor.org.pl, tel. 574-433-044

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

  • osoby niepełnosprawne;
  • kobiety;
  • pracowników/byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących)

Poniżej umieszczamy wzór zaświadczenie od pracodawcy (które będzie wymagane na ostatnim 4 etapie rekrutacji- spotkanie z doradcą zawodowym)