Harmonogram – warsztaty poradnictwa zawodowego 30-31.01.2021

HARMONOGRAM

3 grupy szkoleniowe po 10UP

Tytuł projektu Szkolenie dla Ciebie – druga edycja
Nazwa kursu Grupowe poradnictwo zawodowe
Kod kursu/rodzaj zajęć Zajęcia teoretyczne
Miejsce realizacji zajęć Wsparcie online
Termin kursu od 30.01.2021 do 31.01.2021

 

Lp. Data Godziny prowadzenia zajęć Tematyka zajęć Liczba godzin
1. 30.01.2021 09:00-17:30 (przerwa: 30 minut) – Sytuacja osób młodych na rynku pracy

– Skuteczne techniki negocjacyjne

– Metody aktywnego poszukiwania pracy

– Diagnoza predyspozycji zawodowych

– Zagadnienia związane z rozwojem osobistym

8
2. 31.01.2021 09:00-17:30 (przerwa: 30 minut) – Analiza sytuacji i możliwości rozwoju zawodowego

– Możliwości szkolenia i kształcenia

– Dostępne możliwości w zakresie rozwoju zawodowego

– Analiza i przygotowanie dokumentów aplikacyjnych: CV, list motywacyjny oraz podstawowych aspektów rozmowy rekrutacyjnej.

8

Łącznie: 16 godzin

XIII nabór do projektu do 02.02.2021- zapraszamy- ostatnie wolne miejsca!!!

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy XIII nabór do projektu będzie on prowadzony do 02.02.2021. Uprzejmie prosimy o przesyłanie formularza rekrutacyjnego wraz z testem poziomu potrzeb i motywacji w formie skanu na skrzynkę: e.iwasieczko@wektor.org.pl lub osobiście/pocztą tradycyjną/kurierem na adres biura: WEKTOR Consulting Sp. z o.o. ul. COP-u 3, 39-300 Mielec (budynek GLF) Dokumenty dostępne również w zakładce: Dokumenty projektu.

  • Formularz rekrutacyjny 2021 (proszę zaznaczyć wszystkie oświadczenia, które Państwa dotyczą w pkt. V, w pliku pdf nie są odpowiednio widoczne, na email mogę przesłać plik edytowalny w word)
  • Przypominamy również, że w przypadku osób niepełnoletnich, dokument musi podpisać też Opiekun prawny/Rodzic
  • Test poziomu potrzeb i motywacji

Projekt skierowany do osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat wywodzące się z następujących grup docelowych:

  • tzw. ubodzy pracujący,
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych,
  • oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych,
  • nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności osoby niepełnosprawne.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Oferujemy:

  • indywidualne doradztwo zawodowe (z wypracowaniem Indywidualnego Planu Działania),
  • szkolenie kwalifikacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb- KURS ZAWODOWY,
  • pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe.

Projekt zakłada dodatkowe wsparcie: zwrot kosztów dojazdu, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi oraz stypendium szkoleniowe.

Wyniki zapytania ofertowego nr 01/SZDC2/2021 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych (wraz z egzaminami zewnętrznymi) dla 5 UP

Wybrane oferty Na realizację

Części A Kurs zawodowy: Stylizacja paznokci- NOEZA NON-PROFIT Sp. z o.o., ul. Wiejska 31, 39-300 Mielec- 70,00 pkt.

Na realizację Części B Kurs zawodowy: Zarządzanie projektami – brak ofert

Na realizację Części C Kurs zawodowy Operator żurawi przenośnych HDS – brak ofert spełniających warunki zapytania.

Na realizację Części D Kurs zawodowy OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI (KL. III) – brak ofert spełniających warunki zapytania.

Ogłaszamy XIV nabór do projektu „Przepis na zmianę”

Ogłaszamy czternasty  nabór do projektu „Przepis na zmianę”

termin naboru : od 22.01.2021 r. do 29.01.2021 r.

Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulamin rekrutacji

oraz uzupełnienie i przesłanie do biura projektu

Formularz rekrutacyjny (pdf), Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny , można osobiście dostarczyć do biura projektu, wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną

adres:

biuro projektu „Przepis na zmianę

Wektor Consulting sp. z o. o.

Ul. Mickiewicza 29, biuro A.6.13.

40-085 Katowice

Mail: b.dzialo@wektor.org.pl

Pośrednictwo pracy- spotkania indywidualne (platforma) od 20.01.2021 do 25.01.2021

Spotkania z pośrednikiem pracy planowane na 20.01.2021

Lp. Dzień Godz. (od do) Liczba godzin MIEJSCE
1 20.01.2021 13:30-14:30 1 Platforma zdalna COGITO
2 20.01.2021 15:00-17:00 2
łącznie 3

Spotkania z pośrednikiem pracy planowane na 21.01.2021

Lp. Dzień Godz. (od do) Liczba godzin MIEJSCE
1 21.01.2021 09:00-10:00 1 Platforma zdalna COGITO
2 21.01.2021 10:30-11:30 1
3 21.01.2021 13:00-15:00 2
łącznie 4

Spotkania z pośrednikiem pracy planowane na 22.01.2021

Lp. Dzień Godz. (od do) Liczba godzin MIEJSCE
1 22.01.2021 08:00-10:00 2 Platforma zdalna COGITO
2 22.01.2021 13:30-14:30 1
3 22.01.2021 15:00-17:00 2
łącznie 5

Spotkania z pośrednikiem pracy planowane na 25.01.2021

Lp. Dzień Godz. (od do) Liczba godzin MIEJSCE
1 25.01.2021 08:30-10:30 2 Platforma zdalna COGITO
2 25.01.2021 11:30-12:30 1
3 25.01.2021 13:30-14:30 1
łącznie 4

rozeznanie rynku – zapytanie ofertowe

zapraszamy do złotnienie ofert

dotyczy: Diagnozy udziału PES z makroregionu III w postępowaniach o udzielnie zamówienia publicznego


udział w pracach w  stworzeniu raportu końcowego , udział w pracach w  stworzeniu raportu cząstkowego z badania CAWI , udział w pracach w  stworzeniu raportu metodologicznego , udział w pracach w  stworzeniu raportu wstępnego z analizy materiałów zastanych (desk research) , udział w pracach w  stworzeniu raportu z pogłębionej analizy materiałów zastanych (desk research) , udział w pracach w  stworzeniu raportu cząstkowego z realizacji 20 wywiadów pogłębionych TDI z gminą / powiatem

poniżej zapytanie wraz załączeniami

Wyniki oceny merytorycznej biznesplanów- Ścieżka B

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 18.01.2021 r. miało miejsce posiedzenie Komisji Oceny Wniosków dotyczące oceny złożonych biznesplanów w ramach Ścieżki B, w związku z czym poniżej zamieszczamy wyniki oceny:

LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA Lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania

W RAMACH PROJEKTU „WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ!”

Lp. Indywidualny numer zgłoszeniowy Uczestniczki/Uczestnika projektu Numer Biznesplanu Punktacja

(Oceniający 1)

Punktacja

(Oceniający 2)

Punktacja

(Średnia arytmetyczna)

Rekomendowana kwota dotacji Rekomendowana kwota wsparcia pomostowego
1 4/D2/INZ/WSS/2020

 

3/BP/WSS/2021 118 pkt. 117 pkt. 117,5 pkt. 23 050,00 PLN 6000,00 PLN
2 6/D2/INZ/WSS/2020

 

8/BP/WSS/2021 116 pkt. 117 pkt. 116,5 pkt. 23 050,00 PLN 6000,00 PLN
3 7/D/INZ/WSS/2020

 

5/BP/WSS/2021 117 pkt. 114 pkt. 115,5 pkt. 23 050,00 PLN 6000,00 PLN
4 3/D2/INZ/WSS/2020

 

10/BP/WSS/2021 113 pkt. 113 pkt. 113 pkt. 23 050,00 PLN 6000,00 PLN
5 5/D2/INZ/WSS/2020

 

2/BP/WSS/2021 107 pkt. 109 pkt. 108 pkt. 23 050,00 PLN 6000,00 PLN
6 5/D/INZ/WSS/2020

 

9/BP/WSS/2021 107 pkt. 106 pkt. 106,5 pkt. 23 050,00 PLN 6000,00 PLN
7 6/D/INZ/WSS/2020

 

1/BP/WSS/2021 102 pkt. 106 pkt. 104 pkt. 23 050,00 PLN 6000,00 PLN
8 3/D/INZ/WSS/2020

 

6/BP/WSS/2021 105 pkt. 102 pkt. 103,5 pkt. 23 050,00 PLN 6000,00 PLN
9 2/D/INZ/WSS/2020

 

4/BP/WSS/2021 101 pkt. 99 pkt. 100 pkt. 23 050,00 PLN 6000,00 PLN
10 2/D2/INZ/WSS/2020

 

12/BP/WSS/2021 100 pt. 97 pkt. 98,5 pkt. 23 050,00 PLN 6000,00 PLN
11 1/D2/INZ/WSS/2020

 

11/BP/WSS/2021 95 pkt. 95 pkt. 95 pkt. 23 050,00 PLN 6000,00 PLN
12 4/D/INZ/WSS/2020

 

7/BP/WSS/2021 90 pkt. 92 pkt. 91 pkt. 23 050,00 PLN 6000,00 PLN

 

 

Wszyscy Uczestnicy projektu zostaną powiadomieni o wynikach oceny i poinformowani o dalszych etapach.