ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/SZDC2/2020- wyniki

Wybrana oferta w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 5/SZDC2/2020 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych dla 7 UP w ramach projektu „Szkolenie dla Ciebie- druga edycja”

  1. Na realizację CZĘŚCI C– PRAWO JAZDY D dla 1 UP (Mielec)- Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTOKURS” Henryk Żelasko, 39-304 Czermin 330a; data wpływy oferty: 29.07.2020r. godz. 14:00, cena: 3200, 00 zł brutto/osobę.
  2. Na realizację CZĘŚCI D- OPIEKUN ZWIERZĄT DOMOWYCH dla 4 UP (Mielec)- SANNORT Sp. z o.o. 27-600 Sandomierz, ul. Ożarowska 75; data wpływy oferty: 29.07.2020r. godz. 12:22, cena: 2545,00 zł brutto/osobę.

Uzasadnienie wyboru: Wybrani Wykonawcy (w części C i D) przedstawili najkorzystniejsze oferty i spełniają wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym).

 Zapytanie pozostaje nie rozstrzygnięte w części A oraz B (nie wpłynęła żadna oferta).

Harmonogram wsparcia IPD w dniu 03.08.2020- aktualizacja

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia
(w tym nr sali)
Nazwa organizatora stażu/szkolenia
1 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 03.08.2020 r od 9:00 do 10:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, I piętro s. 6 Stowarzyszenie PROREW
2 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 03.08.2020 r od 9:00 do 10:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, I piętro s. 7 Stowarzyszenie PROREW
3 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 03.08.2020 r od 10:30 do 12:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, I piętro s. 6 Stowarzyszenie PROREW
4 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 03.08.2020 r od 10:30 do 12:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, I piętro s. 7 Stowarzyszenie PROREW
5 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 03.08.2020 r od 12:00 do 13:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, I piętro s. 6 Stowarzyszenie PROREW
6 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 03.08.2020 r od 12:00 do 13:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, I piętro s. 7 Stowarzyszenie PROREW
7 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 03.08.2020 r od 13:30 do 15:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, I piętro s. 6 Stowarzyszenie PROREW
8 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 03.08.2020 r od 13:30 do 15:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, I piętro s. 7 Stowarzyszenie PROREW
9 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 03.08.2020 r od 15:00 do 16:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, I piętro s. 6 Stowarzyszenie PROREW

Harmonogram Grupa 04/OWD- aktualizacja

HARMONOGRAM

 

Tytuł projektu „Wykorzystaj swoją szansę!”
Nazwa kursu SDI OWD
Kod kursu/rodzaj zajęć Grupa  04/OWD
Realizator: Rafał Dadej BCC, ul. Władysława Kańskiego 7B/ 14, 81-603 Gdynia
Miejsce realizacji zajęć Baza nurkowa w Piechcinie
Termin kursu od 25.07.2020 do  

 

Lp. Data Godziny prowadzenia zajęć Tematyka zajęć Liczba godzin
1. 25.07.2020 09:00-11:00 Cz. teoretyczna

Budowa osprzętu nurkowego, sposób złożenia                i dbania

2h
2. 25.07.2020 11:00-12:00 Cz. teoretyczna

Zasady zanurzania i wynurzania oraz oddychania pod wodą

1h
3. 25.07.2020 12:00-15:00 Cz. praktyczna (basen)

Ćwiczenia z obsługi i składania sprzętu nurkowego

3h
4. 25.07.2020 15:00-16:00 Cz. teoretyczna

Zasady utrzymania pływalności

1h
5. 25.07.2020 16:00-18:00 Cz. teoretyczna

Używanie tabel dekompresyjnych i komputerów nurkowych

2h
6. 26.07.2020 09:00-12:00 Cz. praktyczna (basen)

Nauka oddychania pod wodą- ćwiczenia

3h
7. 26.07.2020 12:00-13:00 Cz. teoretyczna

Bezpieczeństwo podczas nurkowań

1h
8. 26.07.2020 13:00-14:00 Cz. teoretyczna

Zachowanie się w sytuacjach zagrożenia

1h
9. 26.07.2020 14:00-17:00 Cz. praktyczna (basen)

Zanurzanie i wynurzanie- ćwiczenia

3h
10. 05.08.2020 08:45-11:45 Cz. praktyczna (basen)

Zasady utrzymania pływalności- ćwiczenia

3h
11. 05.08.2020 11:45-17:45 Cz. praktyczna- wody otwarte 6h
12. Do ustalenia Cz. praktyczna (basen)

Radzenie sobie w sytuacjach zagrożenia, awarie sprzętu i holowanie nurka- ćwiczenia

3h
13. Cz. praktyczna- wody otwarte 6h
      Łącznie: 35 godzin  

 

Harmonogram IPD w dniu 03.08.2020 r. (spotkania indywidualne)

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia
(w tym nr sali)
Nazwa organizatora stażu/szkolenia
1 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 03.08.2020 r od 9:00 do 10:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, I piętro s. 6 Stowarzyszenie PROREW
2 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 03.08.2020 r od 9:00 do 10:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, I piętro s. 7 Stowarzyszenie PROREW
3 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 03.08.2020 r od 10:30 do 12:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, I piętro s. 6 Stowarzyszenie PROREW
4 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 03.08.2020 r od 10:30 do 12:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, I piętro s. 7 Stowarzyszenie PROREW
5 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 03.08.2020 r od 12:00 do 13:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, I piętro s. 6 Stowarzyszenie PROREW
6 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 03.08.2020 r od 12:00 do 13:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, I piętro s. 7 Stowarzyszenie PROREW
7 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 03.08.2020 r od 13:30 do 15:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, I piętro s. 6 Stowarzyszenie PROREW
8 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 03.08.2020 r od 13:30 do 15:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, I piętro s. 7 Stowarzyszenie PROREW

Zapytanie ofertowe nr 8/WSS/2020

 Przedmiotem zapytania jest wyłonienie pośrednika/pośredników pracy celem realizacji pośrednictwa pracy dla 96 UP oraz doradcy/doradców celem przeprowadzenia poradnictwa zawodowego dla 12 UP

w wymiarze średnio 3 godziny /1 uczestnika projektu ( średnio 2 spotkania po 1,5 godziny).

Łącznie: 288 godzin indywidualnego pośrednictwa pracy i/lub 36 godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego.

Na oferty czekamy do 06.08.2020 r.

Treść zapytania ->zapytanie ofertowe wraz z załącznikami doradztwo pośrednictwo- Toruń 30.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/WSS/2020- brak rozstrzygnięcia (unieważnienie postępowania)

Zgodnie z pkt XI Zapytania ofertowego: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części w przypadku, gdy: *postępowanie dotknięte będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy”, „W razie unieważnienia postępowania, Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcom kosztów związanych z udziałem w postępowaniu”.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie.

Powtórne zapytanie na w/w zamówienie zostanie zamieszczone w Bazie konkurencyjności i na stronie Zamawiającego w dniu dzisiejszym tj. 30.07.2020 r.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o unieważnieniu postępowania drogą elektroniczną.

Rekrutacja do projektu- VIII nabór do 05.08.2020 r.- ostatnie wolne miejsca!

Kontynuujemy rekrutację do projektu „Wykorzystaj swoją szansę!” na ŚCIEŻKĘ A (szkoleniową).

VIII nabór prowadzony będzie do 05.08.2020. 

Dla ścieżki A Formularz rekrutacyjny wraz z Oświadczeniem medycznym/Oświadczeniem o umiejętnościach pływackich (szczegóły składania dokumentów w Regulaminie) można dostarczyć: osobiście/poczta polska/kurier/pełnomocnik do Biura projektu tj. ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (godziny pracy biura: 08:00-16:00) lub pocztą elektroniczną, podpisany zeskanowany formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami i z wymaganymi w nim dokumentami, przesłany  na adres maila: e.iwasieczko@wektor.org.pl DOKUMENTY: Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny ŚCIEŻKA A  Załącznik nr 3 Oświadczenie medyczne- Kurs płetwonurka  Oświadczenie- deklaracja, potwierdzająca umiejętności pływackie Kandydatki/Kandydata-> Oświadczenie Kurs płetwonurka 

W związku z określonymi wskaźnikami w projekcie do udziału w projekcie zapraszamy wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie miast średnich oraz miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze z obszaru Kujawsko-Pomorskiego tj. Grudziądz, Włocławek, Chełmno, Nakło nad Notecią, Rypin, Inowrocław, Świecie oraz Brodnica, jednocześnie spełniające pozostałe kryteria kwalifikowalności.

W pierwszej kolejności do projektu dostaną się również osoby zamieszkujące ww. miasta i jednocześnie będące osobami niepełnosprawnymi/osobami posiadającymi niskie kwalifikacje.

VII nabór- skierowanie na 4 etap rekrutacji- terminy rozmów z doradcą zawodowym

Rozmowy odbędą się przy ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń, sala 6

Lp. Indywidualny nr zgłoszeniowy data godzina
1 6/7/INZ/WSS/2020 30.07.2020 10:30
2 4/7/INZ/WSS/2020 30.07.2020 11:00
3 2/7/INZ/WSS/2020 05.08.2020 12:00
4 3/7/INZ/WSS/2020 06.08.2020 12:00
5 5/7/INZ/WSS/2020 06.08.2020 12:30

VII nabór- wyniki oceny formalnej i merytorycznej formularzy- Lista osób, które zostają skierowane do 4 Etapu rekrutacji- Rozmowa z Doradcą zawodowym

Lp. Indywidualny nr zgłoszeniowy data złożenia Formularza godzina
1 2/7/INZ/WSS/2020 28.07.2020 08:00
2 3/7/INZ/WSS/2020 28.07.2020 09:00
3 4/7/INZ/WSS/2020 28.07.2020 10:15
4 5/7/INZ/WSS/2020 28.07.2020 11:00
5 6/7/INZ/WSS/2020 28.07.2020 14:28