ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/SZDC2/2020 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych dla 11 UP

Zapraszamy do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr  2/SZDC2/2020 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych dla 11 UP:

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie zarejestrowanej w RIS instytucji szkoleniowej celem przeprowadzenia kursu zawodowego wraz z przygotowaniem do egzaminu i opłaceniem egzaminu realizowanego przez zewnętrzną instytucję potwierdzającą kwalifikacje zawodowe dla 11 Uczestników projektu, w tym:

CZĘŚĆ A Kurs zawodowy: PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH

 CZĘŚĆ B Kurs zawodowy: PROWADZENIE SPRAW RACHUNKOWO-FINANSOWYCH

 CZĘŚĆ C Kurs zawodowy: PRAWO JAZDY KATEGORII E (E do C)

CZĘŚĆ D Kurs zawodowy: PRAWO JAZDY KATEGORII C

 CZĘŚĆ E Kurs zawodowy: PRAWO JAZDY KATEGORII C

 CZĘŚĆ F Kurs zawodowy: OPERATOR KOPARKoŁADOWARKI (III klasa)

 CZĘŚĆ G Kurs zawodowy: OPERATOR KOPARKoŁADOWARKI (III klasa)

 CZĘŚĆ H Kurs zawodowy: Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej

 CZĘŚĆ I Kurs zawodowy: SPAWANIE METODĄ MAG

 Termin składania ofert upływa 05.06.2020 r. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Treść zapytania wraz z załącznikami:

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – kurs ZAWODOWY

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

informacja ostateczny termin podpisywania umów dla uczestników zakwalifikowanych do projektu w VI naborze

Uprzejmie informujemy, że osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie w ramach VI naboru, muszą najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2020 roku podpisać umowę wsparcia.

Lista rankingowa – VII nabór do projektu

Szanowni Kandydaci!

Dziękujemy za ogromne zainteresowanie projektem „Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski”. Na listę podstawową dostało się 600 osób.

Publikujemy listę rankingową oraz listę rezerwową. Jednocześnie na wskazane przez Państwa adresy mailowe prześlemy Państwu maile z informacją, o tym, czy dostali się Państwo do projektu lub, że znajdują się na liście rezerwowej.

lista podstawowa

lista rezerwowa

zmiana regulaminu rekrutacji

w związku z pandemią koronawirusa, wprowadzono zmiany  w regulaminie rekrutacji dotyczące realizacji szkoleń:

„Beneficjent dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji szkolenia w Bazie Usług Rozwojowych bez konieczności aneksowania Umowy trójstronnej, w szczególności w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej tj. okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć, a które przyczyniły się do niemożności zrealizowania usługi w pierwotnie ustalonym terminie”

Regulamin rekrutacji

Rekrutacja do projektu- II nabór do 02.06.2020 r.

Kontynuujemy rekrutację do projektu „Wykorzystaj swoją szansę!” na ŚCIEŻKĘ A (szkoleniową).

II nabór prowadzony będzie do 02.06.2020 (wtorek).

Dla ścieżki A Formularz rekrutacyjny wraz z Oświadczeniem medycznym/Oświadczeniem o umiejętnościach pływackich (szczegóły składania dokumentów w Regulaminie). można dostarczyć: osobiście/poczta polska/kurier/pełnomocnik do Biura projektu tj. ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (godziny pracy biura: 08:00-16:00) lub pocztą elektroniczną, podpisany zeskanowany formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami i z wymaganymi w nim dokumentami, przesłany  na adres maila: e.iwasieczko@wektor.org.pl

W związku z pandemią koronawirusa zachęcamy do przesyłania dokumentów, w szczególności w formie skanu na podanego powyżej maila.

UWAGA! Proszę dokładnie uzupełniać formularze (zwrócić uwagę na status osoby ubiegającej się o udział w projekcie- II pkt. formularza; wszystkie oświadczenia, które dotyczą danej osoby powinny być zaznaczone – Vpkt. formularza) oraz bardzo proszę- dokładnie przeczytać regulamin projektu.

DOKUMENTY: REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa WSS– proszę się zapoznać z Regulaminem Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny ŚCIEŻKA A Załącznik nr 2 Karta oceny formularza rekrutacyjnego (do wglądu, nie przesyłamy go) Załącznik nr 3 Oświadczenie medyczne- Kurs płetwonurka Załącznik nr 7 Formularz diagnozy potrzeb (do wglądu, nie przesyłamy go).

Przykładowe Oświadczenie- deklaracja, potwierdzająca umiejętności pływackie Kandydatki/Kandydata-> Oświadczenie Kurs płetwonurka

UDZIAŁ W KURSIE PŁETWONUREK-RATOWNIK PODCZAS PANDEMII

W trosce o zdrowie Uczestników projektu podejmujemy i będziemy podejmowali niezbędne działania umożliwiające realizację szkoleń́ i nurkowań w możliwie najbezpieczniejszy sposób:

 • Zajęcia prowadzone będą w kameralnych grupach do maksymalnie 6 osób- dzięki czemu zmniejszamy ryzyko zarażenia się;
 • Obiekty szkoleniowe będą spełniały aktualnie obowiązujące wymagania dotyczące zapobieganiu zarażeniom (np. dotyczące min. odstępu miedzy osobami, dostępności płynów odkażających);
 • Wynajmujący sprzęt zostali zobowiązani do tego, by po każdym dniu nurkowym dokładnie go odkażać i czyścić – szczególną uwagę przywiązując do ustników automatów oddechowych!
 • Powietrze podczas ładowania kompresorem do butli osiąga temperatury znacznie przekraczające te potrzebne do zabicia wirusa;
 • Nurkowania realizowane będą w miejscach odosobnionych, z dala od dużych skupisk ludzi;
 • Zajęcia teoretyczne można prowadzić w formie zdalnej (online), zmniejszając tym samym częstotliwość kontaktu fizycznego do minimum;
 • W trakcie trwania wszystkich zajęć nosimy rękawiczki i maseczki ochronne.
 • Modyfikujemy ćwiczenie dzielenia się gazem – Ćwiczymy podawanie automatu, bez faktycznego wymienia się ustnikami, dzięki czemu Uczestnik uczy się poradzenia sobie w takiej sytuacji, ale nie naraża się na zarażenie.

COVID-19 wywołuje wiele takich samych objawów jak inne poważne wirusowe zapalenia płuc, które wymagają okresu rekonwalescencji przed powrotem do pełnej aktywności – proces ten może trwać tygodnie lub miesiące, w zależności od stopnia nasilenia objawów.

REKOMENDACJE DLA OSÓB NURKUJĄCYCH:

 • Nurkowie, którzy mieli objawowy COVID-19, powinni odczekać minimum DWA miesiące, a optymalnie TRZY, zanim wznowią swoje działania nurkowe.
 • Nurkowie, którzy mieli pozytywny wynik testu COVID-19, ale nie mieli żadnych objawów, powinni odczekać JEDEN miesiąc przed wznowieniem nurkowania.
 • Nurkowie, którzy byli hospitalizowani z objawami pulmonologicznymi związanymi z COVID-19, powinni, po trzymiesięcznym okresie poddać się pełnej ocenie wydolności płuc oraz badaniu echokardiograficznemu  i wysiłkowemu (EKG wysiłkowe) w celu ustalenia prawidłowej czynności serca przed powrotem do nurkowania.

 

 

UCZESTNICZKO/UCZESTNIKU W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII NIE REZYGNUJ ZE ZDOBYWANIA WIEDZY, NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI!

PRZESTRZEGAJ TYLKO AKTUALNYCH ZASAD REŻIMU SANITARNEGO.

BY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO ZARAŻENIA- NURKOWIE I CENTRA NURKOWE POWINNY ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH DEZYNFEKCJI SPRZĘTU DO NURKOWANIA.

  

informacja ostateczny termin podpisywania umów dla uczestników zakwalifikowanych do projektu w dodatkowym naborze z dna 25.10.2019

Uprzejmie informujemy, że osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie w ramach w dodatkowym naborze z dna 25.10.2019 , muszą najpóźniej do dnia 25 czerwiec 2020 roku podpisać umowę wsparcia.

harmonogram – indywidualne doradztwo IPD

w Mielcu w budynku przy ul. Długa 37 A, odbywać się będzie indywidualne doradztwo IPD

w dniu 21.05.2020 spotkania odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 20:00

w dniu 22.05.2020 spotkania odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 20:00

 w dniu 23.05.2020 spotkania odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 20:00

w dniu 24.05.2020 spotkania odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 20:00

Godziny spotkań są ustalane indywidualnie z Uczestnikami Projektu.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/WSS/2020

wybrany wykonawca

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE „KEISO” Krzysztof Szczepaniak, ul. Kościuszki 29, 62-635 Przedecz, 13.05.2020 r. godz. 11:13; cena: 6,99 zł brutto/1 km usługi transportowej.

uzyskana liczba punktów: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1245027#