odwołania od oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Każdy Uczestnik Projektu, który złożył wniosek  o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego może złożyć do biura projektu odwołanie  –   pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji (zgodnie z regulaminem  przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości)

 

ponieżej ponownie załączmy załcznik do regulaminu – wzór  KARTY WERYFIKACJI WNIOSKU O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – zasady oceny wnisków (wzór ww. karty był zamieszczony  na sronie projektu wraz z regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dnia 30.12.2016) 

zał. 19 Karta oceny wniosku o wsparcie pomostowe przedłużone

wstępna lista rankingowa – wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

 

Szanowni Państwo
poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową   wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

na dzień dzisiejszy rekomendowane jest do wsparcia pomostowego 12 wniosków, najwyżej punkowane  (wnioski, które uzyskały co najmniej 50 pkt.)

numer wniosku średnia z ocen
2/PP 52,5
rekomendowany do otrzymania  wsparcia
9/PP 55
rekomendowany do otrzymania  wsparcia
17/PP 37,5
19/PP 50
rekomendowany do otrzymania  wsparcia
22/PP 30
23/PP 27,5
27/PP 50
rekomendowany do otrzymania  wsparcia
31/PP 37,5
33/PP 35
38/PP 35
43/PP 40
45/PP 40
52/PP 50
rekomendowany do otrzymania  wsparcia
53/PP 52,5
rekomendowany do otrzymania  wsparcia
59/PP 30
66/PP 40
69/PP 27,5
77/PP 30
79/PP 40
80/PP 40
14/PP 40
18/PP 42,5
29/PP 25
35/PP 42,5
36/PP 30
49/PP 55
rekomendowany do otrzymania  wsparcia
50/PP 32,5
54/PP 35
58/PP 55
rekomendowany do otrzymania  wsparcia
61/PP 52,5
rekomendowany do otrzymania  wsparcia
64/PP 52,5
rekomendowany do wsparcia
68/PP 35
71/PP 52,5
rekomendowany do otrzymania  wsparcia
74/PP 42,5
75/PP 52,5
rekomendowany do otrzymania  wsparcia
78/PP 40

 

 

 

Od oceny przysługuje procedura odwoławcza przewidziana w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
W razie pytań bądź wątpliwości należy skontaktować się z biurem projektu pod numerem telefonu 883 633 074 lub adresem e-mail saminaswoim@wektor.org.pl.