nabór wniosków – przydłużone wsparcie pomostowe

termin naboru: 12.06.2017 – 04.09.2017

warunki:
Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożonego do Beneficjenta w terminie do 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego.

 

Wymaganym dokumentem do ubiegania się o przedłużone wsparcie pomostowe jest złożenie wypełnionego Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami:

a) dokumenty finansowe tj.: sprawozdanie finansowe (dla podmiotów działających na rynku dłużej niż 3 miesiące):

– dla podmiotów prowadzących księgi handlowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące działalności lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące,

– dla podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów – zestawienie przychodów i kosztów za ostatnie 3 miesiące prowadzonej działalności,

– dla podmiotów opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – oświadczenie o wysokości osiągniętych przychodów w okresie prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub jawnej osób fizycznych o sumie przychodów tej spółki),

– dla podmiotów opodatkowanych w formie karty podatkowej – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości płaconego co miesiąc podatku netto w okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

b) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (załącznik nr 2.4 do Regulaminu) oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (załącznik nr 2.5 do Regulaminu) (zaświadczenia w tym zakresie należy przedłożyć przed podpisaniem aneksu do umowy o przyznanie wsparcia pomostowego):

c) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (załącznik nr 2.1 do Regulaminu) wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (załącznik nr 2.2 do Regulaminu),

d) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2.3 do Regulaminu),

e) oświadczenie o niezawieszeniu bądź wyrejestrowaniu działalności gospodarczej (załącznik nr 15 do Regulaminu),

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (załącznik nr 2.9 do Regulaminu),

g) oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań (załącznik nr 2.10 do Regulaminu),

h) w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (załącznik nr 9 do Regulaminu),

i) oświadczenie beneficjenta pomocy o przyczynach pozostawania w złej kondycji finansowej (załącznik nr 16 do Regulaminu)

j) Harmonogram rzeczowo-finansowy (szacunkowe zestawienie obligatoryjnych opłat) (załącznik nr 17 do Regulaminu).

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

adres wysyłki:

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Pełny adres Uczestnika/czki Projektu projektu „Sami na swoim – wsparcie dla przedsiębiorczych”: ………………………………

Nazwa prowadzonej działalności gospodarczej: …………………………………………………………………………….

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH MODUŁU PROJEKTU „SAMI NA SWOIM – WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH”

 

NIE OTWIERAĆ