NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE  PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Termin naboru: 14.03.2017 – 07.04.2017

Wykaz załączników :

a) dokumenty poświadczające rozpoczęcie działalności gospodarczej takie jak: wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,

b) dokument potwierdzający status wspólnika spółki, utworzonej w ramach projektu (np. kopia umowy spółki),

c) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (załącznik nr 2.1),

d) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2.3),

e) szczegółowym zestawieniu towarów i usług przewidywanych do zakupienia (szacunkowe zestawienie obligatoryjnych opłat) (załącznik nr 8),

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (załącznik nr 2.9),

g) oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań (załącznik nr 2.10),

h) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (załącznik nr 2.4) oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (załącznik nr 2.5) – zaświadczenia w tym zakresie należy przedłożyć przed podpisaniem umowy o przyznanie wsparcia pomostowego,

i) w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (załącznik nr 9)

lista rankingowa – ocena biznesplanów

W poniżej zamieszczamy listę rankingowa – ocena biznesplanów

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie złożone biznesplany zostały pozytywnie ocenione i każdy z nich otrzymał 100 % wnioskowanego dofinasowania

 

Zestawienie oceny biznesplanów – lista rankingowa

 

numer wniosku średnia z ocen wniosek otrzymał dofinasowanie
1 100 tak
2 100 tak
9 97 tak
14 87 tak
17 100 tak
18 75 tak
19 98 tak
22 100 tak
23 100 tak
27 100 tak
29 100 tak
31 100 tak
33 98 tak
35 87,5 tak
36 94 tak
38 100 tak
43 100 tak
45 94 tak
48 85,5 tak
49 100 tak
50 100 tak
53 83 tak
54 90 tak
58 95 tak
59 92 tak
61 100 tak
62 100 tak
64 79 tak
66 100 tak
68 100 tak
69 100 tak
71 98 tak
52 100 tak
74 100 tak
75 100 tak
76 95 tak
77 100 tak
78 86 tak
79 100 tak
80 86 tak

 

 

 

 

bezpłatne kursy z j. angielskiego oraz z j. niemieckiego

zapraszmy do udziału w projekcie  „Akademia języków obcych” realizowanym przez firmę ADVANCE

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób, które łącznie spełnią następujące warunki:

  1. uczą się lub pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego,
  2. osoby w wieku 25-49 lat o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie, tj. ponadgimnazjalne – kształcenie ukończone na poziomie co najwyżej liceum, liceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoły zawodowej) lub osoby w wieku 50 lat i więcej z dowolnym wykształceniem,

Grupę docelową stanowią jednocześnie wyłącznie osoby, które należą do jednej lub więcej z następujących grup:

  1. pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 6 ostatnich miesięcy przed przystąpieniem do projektu, albo
  2. osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy lub osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, albo
  3. osoby z niepełnosprawnościami.

Oferta dla uczestników

  1. 180 godzin kursu j. angielskiego/niemieckiego
  2. grupy składające się z 12 osób
  3. dowolny poziom zaawansowania (A1/A2/B1/B2/C1/C2)
  4. komplet materiałów szkoleniowych: podręcznik + ćwiczenia
  5. darmowy egzamin TOEIC/WiDaF