Uprzejmie informujemy że nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI będzie w terminie 20.02.2017 -03.03.2017

Uprzejmie informujemy że nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI będzie w terminie 20.02.2017 -03.03.2017

Do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego (załącznik nr 2), każdy Uczestnik/czka jest zobowiązany do załączenia:

a) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (załącznik nr 2.1 do regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) / lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (załącznik nr 2.2 do regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości)

b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2.3);

c) Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (załącznik nr 2.6 do regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości);

d) Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia (załącznik nr 2.7 do regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości);

e) Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej (załącznik nr 2.8 do regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości);

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (załącznik nr 2.9 do regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości);

g) oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań (załącznik nr 2.10 do regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości);

Ponadto do wniosku załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem Wniosku:

h) oświadczenie o dacie złożenia wniosku o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (załącznik nr 2.11 do regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku (dotyczy tylko osób, które założyły działalność gospodarczą, osoby, natomiast osoby które planują założenie dzielności nie dostarczają niniejszego oświadczenia)

i) oświadczenie o kwalifikowalności VAT (załącznik nr 2.12 do regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości);

j) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (załącznik nr 2.4 do regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (załącznik nr 2.5 do regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) (dotyczy wyłącznie uczestników Projektu, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu).

k)dokument potwierdzający status wspólników spółki, utworzonej w ramach Projektu (np. umowa spółki) – jeśli dotyczy .

l) zaświadczenie o ukończeniu wsparcia szkoleniowo doradczego lub doradztwa

SPOSÓB SPORZĄDZENIA

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami należy przygotować na wzorach udostępnionych przez Beneficjenta.

Wszystkie składane dokumenty należy czytelnie podpisać w wyznaczonym miejscu oraz parafować na wszystkich pozostałych stronach.

Kopie załączonych do Wniosku dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez

opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz

własnoręcznym podpisem Uczestnika/czkę Projektu.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

Należy wypełnić wszystkie wymagane pola w składanych Wnioskach oraz załącznikach.

Jeśli jakieś pole nie dotyczy Uczestnika/czki Projektu należy wpisać „nie dotyczy” a w tabelach finansowych „0″.

Wnioski należy spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (np. skoroszyt).

 

 

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wraz z wymaganymi załącznikami powinien być złożony w zamkniętej kopercie, oznaczonej wg następującego wzoru:

 

 

Imię i Nazwisko Uczestnika/czki Projektu:

 

 

 

Pełny adres Uczestnika/czki Projektu:

 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PROJEKTU „Sami na swoim – wsparcie dla przedsiębiorczych”

 

 

 

 

 

Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń

Biuro projektu: ul. Przemysłowa 1, 44-335 Jastrzębie Zdrój