nabór biznesplanów

Termin składania biznesplanów wraz z pozostałymi załącznikami to: od 23.11.2016 do 28.11.2016

dokumenty jakie należy złożyć

 

 1. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo -doradczej
 2. Kopia dokumentu zawierającego PESEL Beneficjenta pomocy (Uczestnika Projektu)
 3. Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (w załączniku), 1-wzor-biznesplanu
 4. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na rozwój działalności (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym  uzasadnieniem  konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych objętych wnioskiem (w załączniku), 16-harmonogram-rzeczowo-finansowy-inwestycji
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1543) (w załączniku), formularz-pomocy-de-minimis-1
 6. Oświadczenie  o  nieotrzymaniu,  w  roku  kalendarzowym,  w  którym  Beneficjent  pomocy  przystępuje  do  projektu  oraz  w  poprzedzających  go  dwóch  latach  kalendarzowych, pomocy de minimis  z  różnych źródeł  i w  różnych  formach, której  wartość  brutto  łącznie  z  pomocą,  o  którą  się  ubiega,  przekracza  równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w  sektorze  transportu drogowego  –  równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według  średniego  kursu Narodowego Banku Polskiego  obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, lub Oświadczenie  o wysokości  otrzymanej  pomocy  de minimis w  roku  kalendarzowym, w  którym  Beneficjent  pomocy  przystępuje  do  projektu  oraz w  poprzedzających  go  dwóch  latach  kalendarzowych  wraz  z    zaświadczeniami o  pomocy  de  minimis,  wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy. (w załączniku), 9-oswaidczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-de-minimis
 7. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (w załączniku), 2-wzor-wniosku-o-przyznanie-wsparcia-finansowego-2
 8. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (w załączniku), 3-wzor-wniosku-o-przyznanie-podstawowego-wsparcia-pomostowego
 9. Oświadczenie o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną  (w załączniku), 11-oswidczenie-o-zgodnosci-wersji-papierowej
 10. oświadczenie dotyczące VAT (w załączniku), 13-zobowiazania-oswiadczenie-beneficjenta-pomocy-vat-2

dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach a także wersje pdf zgraną na płycie

w biurze projektu:

Wektor Consulting s. c.

Ul. Sienkiewicza 1

39-300 Mielec

Rekrutacja do projektu „Sami na swoim – wsparcie dla przedsiębiorczych”

Formularz rekrutacyjny do projektu „Sami na swoim – wsparcie dla przesiębiorczych” należy przesyłać pocztą, kurierem lub osobiście doręczyć w terminie 16.11.2016 r – 29.11.2016 r do biura projektu na adres:

Biuro projektu 

Sami na swoim  – wsparcie dla przedsiębiorczych

Wektor Consulting s.c.

Ul. Przemysłowa 1, 44-335 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

 

 

Spotkania informacyjne w Częstochowie 17 listopada (czwartek)

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się:

Firma Apus,

Jasnogórska 15/11, 42-202 Częstochowa,

II piętro , lok. 11.

Czwartek godz. 16:00.

https://www.google.pl/maps/place/APUS/@50.811319,19.1074429,15z/data=!4m5!3m4!1s0x4710b5d176bc1e1b:0x1ea01b2969e56992!8m2!3d50.815644!4d19.117925

Harmonogram działań w projekcie na rok 2016

Szanowni Państwo,

planowany przebieg działań rekrutacyjnych w projekcie:

 • Składanie formularzy rekrutacyjnych od 16 do 29 listopada (UWAGA DATA NIEPRZEKRACZALNA – BARDZO PROSIMY O MOŻLIWIE WCZEŚNIEJSZE SKŁADANIE DOKUMENTÓW),
 • Ogłoszenie wstępnej listy osób kwalifikujących się do wsparcia 30 listopada,
 • Czas na odwołania maksymalnie do 7 grudnia (ostateczna data dostarczenia odwołania),
 • Ogłoszenie ostatecznej listy osób kwalifikujących się do wsparcia – 9 grudnia,
 • Spotkania rekrutacyjne z doradcą zawodowym od 12 do 16 grudnia,
 • LISTA 40 UCZESTNIKÓW PROJEKTU, KTÓRZY OTRZYMAJĄ DOTACJĘ POD WARUNKIEM ZAKOŃCZENIA SZKOLEŃ I DORADZTWA ORAZ ZŁOŻENIA POPRAWNEGO I POZYTYWNIE OCENIONEGO BIZNES PLANU – 21 GRUDNIA,
 • Szkolenia i doradztwo od 2 stycznia.

Szczegóły dotyczące procedury rekrutacji znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych, o których informowaliśmy w poprzednich postach.

rekrutacja do projektu Sami na swoim – wsparcie dla przedsiębiorczych

Nabór zgłoszeń – formularzy rekrutacyjnych do projektu Sami na swoim – wsparcie dla przedsiębiorczych, rozpocznie się od dnia 16.11.2016, a zakończy dnia 29.11.2016

 

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz załącznikami do regulaminu:

 

wektor-regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-2 ,

 

wektor-zalacznik-nr-1-formularz-rekrutacyjny-2-2 ,

 

zalacznik-nr-2-karta-oceny-fomularza-rekrutacyjnego ,

 

zalacznik-nr-3-formularz-diagnozy-potrzeb-szkoleniowych ,

zalacznik-nr-4-opracowanie-sektorow-wykluczonych ,

Instrukcja wypełniania formularza rekrutacyjnego.